Arab Shrine Annual Car Show

Arab Shrine 1305 S. Kansas Ave, Topeka

Registration 8:30 am Arab Shrine Parking Lot, Judging at 3:30pm